FANDOM


Đòn trí mạng Đòn trí mạng


Tác dụng: Cho phép bạn tung ra đòn tấn công trí mạng với một tỷ lệ thành công nhất định.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Tỷ lệ thành công 12%, sát thương trí mạng 105%.
 • Cấp 2: Tỷ lệ thành công 14%, sát thương trí mạng 110%.
 • Cấp 3: Tỷ lệ thành công 16%, sát thương trí mạng 115%.
 • Cấp 4: Tỷ lệ thành công 18%, sát thương trí mạng 120%.
 • Cấp 5: Tỷ lệ thành công 20%, sát thương trí mạng 125%.
 • Cấp 6: Tỷ lệ thành công 22%, sát thương trí mạng 130%.
 • Cấp 7: Tỷ lệ thành công 24%, sát thương trí mạng 135%.
 • Cấp 8: Tỷ lệ thành công 26%, sát thương trí mạng 140%.
 • Cấp 9: Tỷ lệ thành công 28%, sát thương trí mạng 145%.
 • Cấp 10: Tỷ lệ thành công 30%, sát thương trí mạng 150%.
 • Cấp 11: Tỷ lệ thành công 31%, sát thương trí mạng 155%.
 • Cấp 12: Tỷ lệ thành công 32%, sát thương trí mạng 160%.
 • Cấp 13: Tỷ lệ thành công 33%, sát thương trí mạng 165%.
 • Cấp 14: Tỷ lệ thành công 34%, sát thương trí mạng 170%.
 • Cấp 15: Tỷ lệ thành công 35%, sát thương trí mạng 175%.
 • Cấp 16: Tỷ lệ thành công 36%, sát thương trí mạng 180%.
 • Cấp 17: Tỷ lệ thành công 37%, sát thương trí mạng 185%.
 • Cấp 18: Tỷ lệ thành công 38%, sát thương trí mạng 190%.
 • Cấp 19: Tỷ lệ thành công 39%, sát thương trí mạng 195%.
 • Cấp 20: Tỷ lệ thành công 40%, sát thương trí mạng 200%.