FANDOM


Đại đao nâng cao Đại đao nâng cao


Tác dụng : Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh của đại đao trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng đại đao.
Giới hạn : -
Yêu cầu : Tinh thông đại đao đạt cấp 5 trở lên.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Sinh lực -29, nội lực -29; tăng tốc độ đánh đại đao trong 10 giây.
 • Cấp 2 : Sinh lực -28, nội lực -28; tăng tốc độ đánh đại đao trong 20 giây.
 • Cấp 3 : Sinh lực -27, nội lực -27; tăng tốc độ đánh đại đao trong 30 giây.
 • Cấp 4 : Sinh lực -26, nội lực -26; tăng tốc độ đánh đại đao trong 40 giây.
 • Cấp 5 : Sinh lực -25, nội lực -25; tăng tốc độ đánh đại đao trong 50 giây.
 • Cấp 6 : Sinh lực -24, nội lực -24; tăng tốc độ đánh đại đao trong 60 giây.
 • Cấp 7 : Sinh lực -23, nội lực -23; tăng tốc độ đánh đại đao trong 70 giây.
 • Cấp 8 : Sinh lực -22, nội lực -22; tăng tốc độ đánh đại đao trong 80 giây.
 • Cấp 9 : Sinh lực -21, nội lực -21; tăng tốc độ đánh đại đao trong 90 giây.
 • Cấp 10 : Sinh lực -20, nội lực -20; tăng tốc độ đánh đại đao trong 100 giây.
 • Cấp 11 : Sinh lực -19, nội lực -19; tăng tốc độ đánh đại đao trong 110 giây.
 • Cấp 12 : Sinh lực -18, nội lực -18; tăng tốc độ đánh đại đao trong 120 giây.
 • Cấp 13 : Sinh lực -17, nội lực -17; tăng tốc độ đánh đại đao trong 130 giây.
 • Cấp 14 : Sinh lực -16, nội lực -16; tăng tốc độ đánh đại đao trong 140 giây.
 • Cấp 15 : Sinh lực -15, nội lực -15; tăng tốc độ đánh đại đao trong 150 giây.
 • Cấp 16 : Sinh lực -14, nội lực -14; tăng tốc độ đánh đại đao trong 160 giây.
 • Cấp 17 : Sinh lực -13, nội lực -13; tăng tốc độ đánh đại đao trong 170 giây.
 • Cấp 18 : Sinh lực -12, nội lực -12; tăng tốc độ đánh đại đao trong 180 giây.
 • Cấp 19 : Sinh lực -11, nội lực -11; tăng tốc độ đánh đại đao trong 190 giây.
 • Cấp 20 : Sinh lực -10, nội lực -10; tăng tốc độ đánh đại đao trong 200 giây.