FANDOM


Điên cuồng Điên cuồng


Tác dụng: Gia tăng sức tấn công toàn dện khi sinh lực hạ xuống dưới một mức độ nào đó bằng cách đánh thức linh hồn tiềm ẩn của Hiệp sĩ bóng đêm. Tuy nhiên, sự tăng cường thêm trở nên vô hiệu khi sinh lực hồi phục đến một mức độ nào đó.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Khi sinh lực hạ xuống đến 11% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 113%
 • Cấp 2: Khi sinh lực hạ xuống đến 12% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 116%
 • Cấp 3: Khi sinh lực hạ xuống đến 13% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 119%
 • Cấp 4: Khi sinh lực hạ xuống đến 14% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 122%
 • Cấp 5: Khi sinh lực hạ xuống đến 15% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 125%
 • Cấp 6: Khi sinh lực hạ xuống đến 16% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 128%
 • Cấp 7: Khi sinh lực hạ xuống đến 17% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 131%
 • Cấp 8: Khi sinh lực hạ xuống đến 18% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 134%
 • Cấp 9: Khi sinh lực hạ xuống đến 19% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 137%
 • Cấp 10: Khi sinh lực hạ xuống đến 20% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 140%
 • Cấp 11: Khi sinh lực hạ xuống đến 21% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 143%
 • Cấp 12: Khi sinh lực hạ xuống đến 22% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 146%
 • Cấp 13: Khi sinh lực hạ xuống đến 23% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 149%
 • Cấp 14: Khi sinh lực hạ xuống đến 24% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 152%
 • Cấp 15: Khi sinh lực hạ xuống đến 25% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 155%
 • Cấp 16: Khi sinh lực hạ xuống đến 26% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 158%
 • Cấp 17: Khi sinh lực hạ xuống đến 27% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 161%
 • Cấp 18: Khi sinh lực hạ xuống đến 28% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 164%
 • Cấp 19: Khi sinh lực hạ xuống đến 29% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 167%
 • Cấp 20: Khi sinh lực hạ xuống đến 30% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 170%
 • Cấp 21: Khi sinh lực hạ xuống đến 31% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 173%
 • Cấp 22: Khi sinh lực hạ xuống đến 32% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 176%
 • Cấp 23: Khi sinh lực hạ xuống đến 33% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 179%
 • Cấp 24: Khi sinh lực hạ xuống đến 34% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 182%
 • Cấp 25: Khi sinh lực hạ xuống đến 35% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 185%
 • Cấp 26: Khi sinh lực hạ xuống đến 36% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 188%
 • Cấp 27: Khi sinh lực hạ xuống đến 37% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 191%
 • Cấp 28: Khi sinh lực hạ xuống đến 38% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 194%
 • Cấp 29: Khi sinh lực hạ xuống đến 39% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 197%
 • Cấp 30: Khi sinh lực hạ xuống đến 40% hoặc thấp hơn, sát thương tăng lên 200%