FANDOM


Cơ thể sắt Cơ thể sắt


Tác dụng: Tăng phòng thủ vật lý trong một khoảng thời gian nhất định.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Sống còn đạt cấp 3 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -8; phòng thủ vật lý +2 trong 75 giây.
 • Cấp 2: Nội lực -8; phòng thủ vật lý +4 trong 85 giây.
 • Cấp 3: Nội lực -8; phòng thủ vật lý +6 trong 95 giây.
 • Cấp 4: Nội lực -8; phòng thủ vật lý +8 trong 105 giây.
 • Cấp 5: Nội lực -9; phòng thủ vật lý +10 trong 120 giây.
 • Cấp 6: Nội lực -9; phòng thủ vật lý +12 trong 130 giây.
 • Cấp 7: Nội lực -9; phòng thủ vật lý +14 trong 140 giây.
 • Cấp 8: Nội lực -10; phòng thủ vật lý +16 trong 155 giây.
 • Cấp 9: Nội lực -10; phòng thủ vật lý +18 trong 165 giây.
 • Cấp 10: Nội lực -10; phòng thủ vật lý +20 trong 175 giây.
 • Cấp 11: Nội lực -11; phòng thủ vật lý +22 trong 190 giây.
 • Cấp 12: Nội lực -11; phòng thủ vật lý +24 trong 200 giây.
 • Cấp 13: Nội lực -12; phòng thủ vật lý +26 trong 215 giây.
 • Cấp 14: Nội lực -12; phòng thủ vật lý +28 trong 225 giây.
 • Cấp 15: Nội lực -13; phòng thủ vật lý +30 trong 240 giây.
 • Cấp 16: Nội lực -13; phòng thủ vật lý +32 trong 250 giây.
 • Cấp 17: Nội lực -14; phòng thủ vật lý +34 trong 265 giây.
 • Cấp 18: Nội lực -14; phòng thủ vật lý +36 trong 275 giây.
 • Cấp 19: Nội lực -15; phòng thủ vật lý +38 trong 290 giây.
 • Cấp 20: Nội lực -15; phòng thủ vật lý +40 trong 300 giây.