FANDOM


Cường hoá giáp Cường hoá giáp


Tác dụng: Tăng phòng thủ vật lý cho bộ giáp.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Sát thương của địch -0.5%.
 • Cấp 2: Sát thương của địch -1%.
 • Cấp 3: Sát thương của địch -1.5%.
 • Cấp 4: Sát thương của địch -2%.
 • Cấp 5: Sát thương của địch -2.5%.
 • Cấp 6: Sát thương của địch -3%.
 • Cấp 7: Sát thương của địch -3.5%.
 • Cấp 8: Sát thương của địch -4%.
 • Cấp 9: Sát thương của địch -4.5%.
 • Cấp 10: Sát thương của địch -5%.
 • Cấp 11: Sát thương của địch -5.5%.
 • Cấp 12: Sát thương của địch -6%.
 • Cấp 13: Sát thương của địch -6.5%.
 • Cấp 14: Sát thương của địch -7%.
 • Cấp 15: Sát thương của địch -7.5%.
 • Cấp 16: Sát thương của địch -8%.
 • Cấp 17: Sát thương của địch -8.5%.
 • Cấp 18: Sát thương của địch -9%.
 • Cấp 19: Sát thương của địch -9.5%.
 • Cấp 20: Sát thương của địch -10%.
 • Cấp 21: Sát thương của địch -10.5%.
 • Cấp 22: Sát thương của địch -11%.
 • Cấp 23: Sát thương của địch -11.5%.
 • Cấp 24: Sát thương của địch -12%.
 • Cấp 25: Sát thương của địch -12.5%.
 • Cấp 26: Sát thương của địch -13%.
 • Cấp 27: Sát thương của địch -13.5%.
 • Cấp 28: Sát thương của địch -14%.
 • Cấp 29: Sát thương của địch -14.5%.
 • Cấp 30: Sát thương của địch -15%.