FANDOM


Cảnh cáo Cảnh cáo


Tác dụng: Dùng nội lực để uy hiếp đối thủ trong một thời gian nhất định. Làm giảm tấn công vật lý và phòng thủ vật lý của mọi kẻ thù xung quanh.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -12; tấn công vật lý của đối thủ -1, phòng thủ vật lý của đối thủ -1 trong 3 giây.
 • Cấp 2: Nội lực -12; tấn công vật lý của đối thủ -2, phòng thủ vật lý của đối thủ -2 trong 6 giây.
 • Cấp 3: Nội lực -12; tấn công vật lý của đối thủ -3, phòng thủ vật lý của đối thủ -3 trong 9 giây.
 • Cấp 4: Nội lực -12; tấn công vật lý của đối thủ -4, phòng thủ vật lý của đối thủ -4 trong 12 giây.
 • Cấp 5: Nội lực -12; tấn công vật lý của đối thủ -5, phòng thủ vật lý của đối thủ -5 trong 15 giây.
 • Cấp 6: Nội lực -12; tấn công vật lý của đối thủ -6, phòng thủ vật lý của đối thủ -6 trong 18 giây.
 • Cấp 7: Nội lực -12; tấn công vật lý của đối thủ -7, phòng thủ vật lý của đối thủ -7 trong 21 giây.
 • Cấp 8: Nội lực -12; tấn công vật lý của đối thủ -8, phòng thủ vật lý của đối thủ -8 trong 24 giây.
 • Cấp 9: Nội lực -12; tấn công vật lý của đối thủ -9, phòng thủ vật lý của đối thủ -9 trong 27 giây.
 • Cấp 10: Nội lực -12; tấn công vật lý của đối thủ -10, phòng thủ vật lý của đối thủ -10 trong 30 giây.
 • Cấp 11: Nội lực -20; tấn công vật lý của đối thủ -11, phòng thủ vật lý của đối thủ -11 trong 33 giây.
 • Cấp 12: Nội lực -20; tấn công vật lý của đối thủ -12, phòng thủ vật lý của đối thủ -12 trong 36 giây.
 • Cấp 13: Nội lực -20; tấn công vật lý của đối thủ -13, phòng thủ vật lý của đối thủ -13 trong 39 giây.
 • Cấp 14: Nội lực -20; tấn công vật lý của đối thủ -14, phòng thủ vật lý của đối thủ -14 trong 42 giây.
 • Cấp 15: Nội lực -20; tấn công vật lý của đối thủ -15, phòng thủ vật lý của đối thủ -15 trong 45 giây.
 • Cấp 16: Nội lực -20; tấn công vật lý của đối thủ -16, phòng thủ vật lý của đối thủ -16 trong 48 giây.
 • Cấp 17: Nội lực -20; tấn công vật lý của đối thủ -17, phòng thủ vật lý của đối thủ -17 trong 51 giây.
 • Cấp 18: Nội lực -20; tấn công vật lý của đối thủ -18, phòng thủ vật lý của đối thủ -18 trong 54 giây.
 • Cấp 19: Nội lực -20; tấn công vật lý của đối thủ -19, phòng thủ vật lý của đối thủ -19 trong 57 giây.
 • Cấp 20: Nội lực -20; tấn công vật lý của đối thủ -20, phòng thủ vật lý của đối thủ -20 trong 60 giây.