FANDOM


Cọp rống Cọp rống


Tác dụng : Làm cho đối phương bị choáng và tạo ra một ít sát thương. Có thể tấn công tối đa 6 đối thủ.
Giới hạn : -
Yêu cầu : -
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -8, sát thương 11%, cự ly tấn công 110%, tỷ lệ gây choáng 52% trong 5 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực -8, sát thương 12%, cự ly tấn công 110%, tỷ lệ gây choáng 54% trong 5 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực -8, sát thương 13%, cự ly tấn công 110%, tỷ lệ gây choáng 56% trong 5 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực -8, sát thương 14%, cự ly tấn công 120%, tỷ lệ gây choáng 58% trong 5 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực -8, sát thương 15%, cự ly tấn công 120%, tỷ lệ gây choáng 60% trong 5 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực -8, sát thương 16%, cự ly tấn công 120%, tỷ lệ gây choáng 62% trong 6 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực -8, sát thương 17%, cự ly tấn công 130%, tỷ lệ gây choáng 64% trong 6 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực -8, sát thương 18%, cự ly tấn công 130%, tỷ lệ gây choáng 66% trong 6 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực -8, sát thương 19%, cự ly tấn công 130%, tỷ lệ gây choáng 68% trong 6 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực -8, sát thương 20%, cự ly tấn công 140%, tỷ lệ gây choáng 70% trong 6 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực -12, sát thương 20%, cự ly tấn công 140%, tỷ lệ gây choáng 72% trong 7 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực -12, sát thương 21%, cự ly tấn công 140%, tỷ lệ gây choáng 74% trong 7 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực -12, sát thương 21%, cự ly tấn công 150%, tỷ lệ gây choáng 76% trong 7 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực -12, sát thương 22%, cự ly tấn công 150%, tỷ lệ gây choáng 78% trong 7 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực -12, sát thương 22%, cự ly tấn công 150%, tỷ lệ gây choáng 80% trong 7 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực -12, sát thương 23%, cự ly tấn công 160%, tỷ lệ gây choáng 81% trong 8 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực -12, sát thương 23%, cự ly tấn công 160%, tỷ lệ gây choáng 82% trong 8 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực -12, sát thương 24%, cự ly tấn công 160%, tỷ lệ gây choáng 83% trong 8 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực -12, sát thương 24%, cự ly tấn công 170%, tỷ lệ gây choáng 84% trong 8 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực -12, sát thương 25%, cự ly tấn công 170%, tỷ lệ gây choáng 85% trong 8 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực -16, sát thương 25%, cự ly tấn công 170%, tỷ lệ gây choáng 86% trong 9 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực -16, sát thương 26%, cự ly tấn công 180%, tỷ lệ gây choáng 87% trong 9 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực -16, sát thương 26%, cự ly tấn công 180%, tỷ lệ gây choáng 88% trong 9 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực -16, sát thương 27%, cự ly tấn công 180%, tỷ lệ gây choáng 89% trong 9 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực -16, sát thương 27%, cự ly tấn công 190%, tỷ lệ gây choáng 90% trong 9 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực -16, sát thương 28%, cự ly tấn công 190%, tỷ lệ gây choáng 91% trong 10 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực -16, sát thương 28%, cự ly tấn công 190%, tỷ lệ gây choáng 92% trong 10 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực -16, sát thương 29%, cự ly tấn công 200%, tỷ lệ gây choáng 93% trong 10 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực -16, sát thương 29%, cự ly tấn công 200%, tỷ lệ gây choáng 94% trong 10 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực -16, sát thương 30%, cự ly tấn công 200%, tỷ lệ gây choáng 95% trong 10 giây.