FANDOM


Chế tạo Chế tạo


Tác dụng: Dùng để chế tạo vật phẩm giả kim. Tuỳ theo đẳng cấp của nhân vật mà vật phẩm được chế tạo ra sẽ khác nhau.
Giới hạn: -
Kỹ năng tối đa: 3

Thông tin kỹ năng:

  • Cấp 1 : Chế tạo vật phẩm từ cấp 75 trở xuống
  • Cấp 2 : Chế tạo vật phẩm từ cấp 105 trở xuống
  • Cấp 3 : Chế tạo vật phẩm từ cấp 135 trở xuống