FANDOM


Chống đỡ Chống đỡ


Tác dụng: Đỡ đòn công kích của quái vật bằng khiên với tỉ lệ thành công nhất định. Ngoài ra, nếu khoá chiêu tấn công cự ly gần, quái vật có thể bị choáng trong 2 giây. Chiêu thức chỉ có hiệu lực khi trang bị khiên.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 0.5%.
 • Cấp 2: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 1%.
 • Cấp 3: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 1.5%.
 • Cấp 4: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 2%.
 • Cấp 5: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 2.5%.
 • Cấp 6: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 3%.
 • Cấp 7: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 3.5%.
 • Cấp 8: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 4%.
 • Cấp 9: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 4.5%.
 • Cấp 10: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 5%.
 • Cấp 11: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 5.5%.
 • Cấp 12: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 6%.
 • Cấp 13: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 6.5%.
 • Cấp 14: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 7%.
 • Cấp 15: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 7.5%.
 • Cấp 16: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 8%.
 • Cấp 17: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 8.5%.
 • Cấp 18: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 9%.
 • Cấp 19: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 9.5%.
 • Cấp 20: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 10%.
 • Cấp 21: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 10.5%.
 • Cấp 22: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 11%.
 • Cấp 23: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 11.5%.
 • Cấp 24: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 12%.
 • Cấp 25: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 12.5%.
 • Cấp 26: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 13%.
 • Cấp 27: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 13.5%.
 • Cấp 28: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 14%.
 • Cấp 29: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 14.5%.
 • Cấp 30: Đỡ đòn công kích của địch với tỉ lệ 15%.