FANDOM


Chiến binh anh dũng Chiến binh anh dũng


Tác dụng: Tăng mọi chỉ số cho tất cả thành viên trong nhóm theo tỉ lệ phần trăm.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1 : Nội lực - 10. Trong 30 giây, mọi chỉ số + 1 %.
 • Cấp 2 : Nội lực - 10. Trong 60 giây, mọi chỉ số + 1 %.
 • Cấp 3 : Nội lực - 10. Trong 90 giây, mọi chỉ số + 2 %.
 • Cấp 4 : Nội lực - 10. Trong 120 giây, mọi chỉ số + 2 %.
 • Cấp 5 : Nội lực - 10. Trong 150 giây, mọi chỉ số + 3 %.
 • Cấp 6 : Nội lực - 20. Trong 180 giây, mọi chỉ số + 3 %.
 • Cấp 7 : Nội lực - 20. Trong 210 giây, mọi chỉ số + 4 %.
 • Cấp 8 : Nội lực - 20. Trong 240 giây, mọi chỉ số + 4 %.
 • Cấp 9 : Nội lực - 20. Trong 270 giây, mọi chỉ số + 5 %.
 • Cấp 10 : Nội lực - 20. Trong 300 giây, mọi chỉ số + 5 %.
 • Cấp 11 : Nội lực - 30. Trong 330 giây, mọi chỉ số + 6 %.
 • Cấp 12 : Nội lực - 30. Trong 360 giây, mọi chỉ số + 6 %.
 • Cấp 13 : Nội lực - 30. Trong 390 giây, mọi chỉ số + 7 %.
 • Cấp 14 : Nội lực - 30. Trong 420 giây, mọi chỉ số + 7 %.
 • Cấp 15 : Nội lực - 30. Trong 450 giây, mọi chỉ số + 8 %.
 • Cấp 16 : Nội lực - 40. Trong 480 giây, mọi chỉ số + 8 %.
 • Cấp 17 : Nội lực - 40. Trong 510 giây, mọi chỉ số + 9 %.
 • Cấp 18 : Nội lực - 40. Trong 540 giây, mọi chỉ số + 9 %.
 • Cấp 19 : Nội lực - 40. Trong 570 giây, mọi chỉ số + 10 %.
 • Cấp 20 : Nội lực - 40. Trong 600 giây, mọi chỉ số + 10 %.
 • Cấp 21 : Nội lực - 50. Trong 630 giây, mọi chỉ số + 11 %.
 • Cấp 22 : Nội lực - 50. Trong 660 giây, mọi chỉ số + 11 %.
 • Cấp 23 : Nội lực - 50. Trong 690 giây, mọi chỉ số + 12 %.
 • Cấp 24 : Nội lực - 50. Trong 720 giây, mọi chỉ số + 12 %.
 • Cấp 25 : Nội lực - 50. Trong 750 giây, mọi chỉ số + 13 %.
 • Cấp 26 : Nội lực - 60. Trong 780 giây, mọi chỉ số + 13 %.
 • Cấp 27 : Nội lực - 60. Trong 810 giây, mọi chỉ số + 14 %.
 • Cấp 28 : Nội lực - 60. Trong 840 giây, mọi chỉ số + 14 %.
 • Cấp 29 : Nội lực - 60. Trong 870 giây, mọi chỉ số + 15 %.
 • Cấp 30 : Nội lực - 60. Trong 900 giây, mọi chỉ số + 15 %.