FANDOM


Choáng váng Rìu Choáng váng : Rìu


Tác dụng : Tấn công một quái vật bằng ma lực. Khi thi triển kỹ năng toàn bộ số quả cầu năng lượng mà bạn có sẽ được sử dụng, bạn không cần thiết phải nạp đầy thanh năng lượng mới có thể thi triển kỹ năng.
Giới hạn : -
Yêu cầu : Tấn công kết hợp tối thiểu đạt cấp 1.
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -10, sát thương 150%, tấn công bằng ma lực 32%.
 • Cấp 2 : Nội lực -10, sát thương 171%, tấn công bằng ma lực 34%.
 • Cấp 3 : Nội lực -10, sát thương 184%, tấn công bằng ma lực 36%.
 • Cấp 4 : Nội lực -10, sát thương 194%, tấn công bằng ma lực 38%.
 • Cấp 5 : Nội lực -10, sát thương 203%, tấn công bằng ma lực 40%.
 • Cấp 6 : Nội lực -10, sát thương 212%, tấn công bằng ma lực 42%.
 • Cấp 7 : Nội lực -10, sát thương 220%, tấn công bằng ma lực 44%.
 • Cấp 8 : Nội lực -10, sát thương 228%, tấn công bằng ma lực 46%.
 • Cấp 9 : Nội lực -10, sát thương 235%, tấn công bằng ma lực 48%.
 • Cấp 10 : Nội lực -10, sát thương 242%, tấn công bằng ma lực 50%.
 • Cấp 11 : Nội lực -17, sát thương 248%, tấn công bằng ma lực 52%.
 • Cấp 12 : Nội lực -17, sát thương 255%, tấn công bằng ma lực 54%.
 • Cấp 13 : Nội lực -17, sát thương 261%, tấn công bằng ma lực 54%.
 • Cấp 14 : Nội lực -17, sát thương 267%, tấn công bằng ma lực 58%.
 • Cấp 15 : Nội lực -17, sát thương 273%, tấn công bằng ma lực 60%.
 • Cấp 16 : Nội lực -17, sát thương 279%, tấn công bằng ma lực 62%.
 • Cấp 17 : Nội lực -17, sát thương 285%, tấn công bằng ma lực 64%.
 • Cấp 18 : Nội lực -17, sát thương 290%, tấn công bằng ma lực 66%.
 • Cấp 19 : Nội lực -17, sát thương 296%, tấn công bằng ma lực 68%.
 • Cấp 20 : Nội lực -17, sát thương 301%, tấn công bằng ma lực 70%.
 • Cấp 21 : Nội lực -24, sát thương 306%, tấn công bằng ma lực 72%.
 • Cấp 22 : Nội lực -24, sát thương 311%, tấn công bằng ma lực 74%.
 • Cấp 23 : Nội lực -24, sát thương 316%, tấn công bằng ma lực 76%.
 • Cấp 24 : Nội lực -24, sát thương 321%, tấn công bằng ma lực 78%.
 • Cấp 25 : Nội lực -24, sát thương 326%, tấn công bằng ma lực 80%.
 • Cấp 26 : Nội lực -24, sát thương 331%, tấn công bằng ma lực 82%.
 • Cấp 27 : Nội lực -24, sát thương 336%, tấn công bằng ma lực 84%.
 • Cấp 28 : Nội lực -24, sát thương 341%, tấn công bằng ma lực 86%.
 • Cấp 29 : Nội lực -24, sát thương 345%, tấn công bằng ma lực 88%.
 • Cấp 30 : Nội lực -24, sát thương 350%, tấn công bằng ma lực 90%.