FANDOM


Con mắt bóng đêm Con mắt bóng đêm


Tác dụng: Triệu hồi Con mắt bóng đêm. Với sức mạnh tuyệt vời của nó, độ tinh thông vũ khí sẽ tăng lên.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 10

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: Nội lực -114, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 11 phút, độ tinh thông +5%.
  • Cấp 2: Nội lực -108, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 12 phút, độ tinh thông +5%.
  • Cấp 3: Nội lực -102, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 13 phút, độ tinh thông +10%.
  • Cấp 4: Nội lực -96, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 14 phút, độ tinh thông +10%.
  • Cấp 5: Nội lực -90, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 15 phút, độ tinh thông +10%.
  • Cấp 6: Nội lực -84, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 16 phút, độ tinh thông +10%.
  • Cấp 7: Nội lực -78, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 17 phút, độ tinh thông +15%.
  • Cấp 8: Nội lực -72, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 18 phút, độ tinh thông +15%.
  • Cấp 9: Nội lực -66, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 19 phút, độ tinh thông +15%.
  • Cấp 10: Nội lực -60, triệu hồi Con mắt bóng đêm trong 20 phút, độ tinh thông +20%.