FANDOM


Hút quái vật Hút quái vật


Tác dụng: Kéo một quái vật từ xa đến gần.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 42%
 • Cấp 2: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 44%
 • Cấp 3: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 46%
 • Cấp 4: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 48%
 • Cấp 5: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 50%
 • Cấp 6: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 52%
 • Cấp 7: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 54%
 • Cấp 8: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 56%
 • Cấp 9: Nội lực -10, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 58%
 • Cấp 10: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 60%
 • Cấp 11: Nội lực -18, phạm vi 150%, tỉ lệ thành công 62%
 • Cấp 12: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 64%
 • Cấp 13: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 66%
 • Cấp 14: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 68%
 • Cấp 15: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 70%
 • Cấp 16: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 72%
 • Cấp 17: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 74%
 • Cấp 18: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 76%
 • Cấp 19: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 78%
 • Cấp 20: Nội lực -13, phạm vi 100%, tỉ lệ thành công 80%
 • Cấp 21: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 82%
 • Cấp 22: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 84%
 • Cấp 23: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 86%
 • Cấp 24: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 88%
 • Cấp 25: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 90%
 • Cấp 26: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 91%
 • Cấp 27: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 92%
 • Cấp 28: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 93%
 • Cấp 29: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 94%
 • Cấp 30: Nội lực -26, phạm vi 200%, tỉ lệ thành công 95%