FANDOM


Kết hợp nâng cao Kết hợp nâng cao


Tác dụng: Bằng cách tăng tối đa tiềm lực tấn công liên hoàn, cho phép nhân vật nạp số viên năng lượng lên 10, và với một tỉ lệ thành công cho phép, có thể nạp 2 viên năng lượng 1 lần. Chiêu thức này chỉ có thể đạt được khi hoàn thiện kỹ năng Tấn công kết hợp.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Tấn công kết hợp đạt cấp 30.
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Sát thương +1%, viên năng lượng +1, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 31%.
 • Cấp 2: Sát thương +2%, viên năng lượng +1, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 32%.
 • Cấp 3: Sát thương +3%, viên năng lượng +1, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 33%.
 • Cấp 4: Sát thương +4%, viên năng lượng +1, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 34%.
 • Cấp 5: Sát thương +5%, viên năng lượng +1, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 35%.
 • Cấp 6: Sát thương +6%, viên năng lượng +1, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 36%.
 • Cấp 7: Sát thương +7%, viên năng lượng +2, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 37%.
 • Cấp 8: Sát thương +8%, viên năng lượng +2, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 38%.
 • Cấp 9: Sát thương +9%, viên năng lượng +2, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 39%.
 • Cấp 10: Sát thương +10%, viên năng lượng +2, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 40%.
 • Cấp 11: Sát thương +11%, viên năng lượng +2, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 41%.
 • Cấp 12: Sát thương +12%, viên năng lượng +2, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 42%.
 • Cấp 13: Sát thương +13%, viên năng lượng +3, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 43%.
 • Cấp 14: Sát thương +14%, viên năng lượng +3, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 44%.
 • Cấp 15: Sát thương +15%, viên năng lượng +3, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 45%.
 • Cấp 16: Sát thương +16%, viên năng lượng +3, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 46%.
 • Cấp 17: Sát thương +17%, viên năng lượng +3, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 47%.
 • Cấp 18: Sát thương +18%, viên năng lượng +3, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 48%.
 • Cấp 19: Sát thương +19%, viên năng lượng +4, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 49%.
 • Cấp 20: Sát thương +20%, viên năng lượng +4, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 50%.
 • Cấp 21: Sát thương +21%, viên năng lượng +4, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 51%.
 • Cấp 22: Sát thương +22%, viên năng lượng +4, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 52%.
 • Cấp 23: Sát thương +23%, viên năng lượng +4, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 53%.
 • Cấp 24: Sát thương +24%, viên năng lượng +4, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 54%.
 • Cấp 25: Sát thương +25%, viên năng lượng +5, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 55%.
 • Cấp 26: Sát thương +26%, viên năng lượng +5, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 56%.
 • Cấp 27: Sát thương +27%, viên năng lượng +5, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 57%.
 • Cấp 28: Sát thương +28%, viên năng lượng +5, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 58%.
 • Cấp 29: Sát thương +29%, viên năng lượng +5, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 59%.
 • Cấp 30: Sát thương +30%, viên năng lượng +5, nạp lại 2 viên năng lượng với tỉ lệ thành công 60%.