FANDOM


Kiếm nâng cao Kiếm nâng cao


Tác dụng: Dùng sinh lực và nội lực để tăng tốc độ đánh kiếm trong một thời gian nhất định. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Tinh thông kiếm đạt cấp 5 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Sinh lực -29, nội lực -29; tăng tốc độ đánh kiếm trong 10 giây.
 • Cấp 2: Sinh lực -28, nội lực -28; tăng tốc độ đánh kiếm trong 20 giây.
 • Cấp 3: Sinh lực -27, nội lực -27; tăng tốc độ đánh kiếm trong 30 giây.
 • Cấp 4: Sinh lực -26, nội lực -26; tăng tốc độ đánh kiếm trong 40 giây.
 • Cấp 5: Sinh lực -25, nội lực -25; tăng tốc độ đánh kiếm trong 50 giây.
 • Cấp 6: Sinh lực -24, nội lực -24; tăng tốc độ đánh kiếm trong 60 giây.
 • Cấp 7: Sinh lực -23, nội lực -23; tăng tốc độ đánh kiếm trong 70 giây.
 • Cấp 8: Sinh lực -22, nội lực -22; tăng tốc độ đánh kiếm trong 80 giây.
 • Cấp 9: Sinh lực -21, nội lực -21; tăng tốc độ đánh kiếm trong 90 giây.
 • Cấp 10: Sinh lực -20, nội lực -20; tăng tốc độ đánh kiếm trong 100 giây.
 • Cấp 11: Sinh lực -19, nội lực -19; tăng tốc độ đánh kiếm trong 110 giây.
 • Cấp 12: Sinh lực -18, nội lực -18; tăng tốc độ đánh kiếm trong 120 giây.
 • Cấp 13: Sinh lực -17, nội lực -17; tăng tốc độ đánh kiếm trong 130 giây.
 • Cấp 14: Sinh lực -16, nội lực -16; tăng tốc độ đánh kiếm trong 140 giây.
 • Cấp 15: Sinh lực -15, nội lực -15; tăng tốc độ đánh kiếm trong 150 giây.
 • Cấp 16: Sinh lực -14, nội lực -14; tăng tốc độ đánh kiếm trong 160 giây.
 • Cấp 17: Sinh lực -13, nội lực -13; tăng tốc độ đánh kiếm trong 170 giây.
 • Cấp 18: Sinh lực -12, nội lực -12; tăng tốc độ đánh kiếm trong 180 giây.
 • Cấp 19: Sinh lực -11, nội lực -11; tăng tốc độ đánh kiếm trong 190 giây.
 • Cấp 20: Sinh lực -10, nội lực -10; tăng tốc độ đánh kiếm trong 200 giây.