FANDOM


Mắt đêm hỗ trợ Mắt đêm hỗ trợ


Tác dụng: Một linh hồn đen thỉnh thoảng tăng cường các thuộc tính cho Hiệp Sĩ bóng đêm. Tùy thuộc vào cấp độ của kỹ năng này, nó sẽ tăng khả năng phòng thủ vật lý, khả năng phòng thủ phép thuật, khả năng né tránh, độ chính xác và tấn công vật lý.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Con mắt bóng đêm cấp độ 1
Kĩ năng tối đa: 25

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Tăng 20 phòng thủ vật lý trong vòng 20 giây, mỗi 58 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 2: Tăng 20 phòng thủ vật lý trong vòng 20 giây, mỗi 56 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 3: Tăng 20 phòng thủ vật lý trong vòng 20 giây, mỗi 54 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 4: Tăng 20 phòng thủ vật lý trong vòng 20 giây, mỗi 52 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 5: Tăng 20 phòng thủ vật lý trong vòng 20 giây, mỗi 50 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 6: Tăng 40 phòng thủ vật lý và 25 phòng thủ phép thuật trong vòng 40 giây, mỗi 48 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 7: Tăng 40 phòng thủ vật lý và 25 phòng thủ phép thuật trong vòng 40 giây, mỗi 46 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 8: Tăng 40 phòng thủ vật lý và 25 phòng thủ phép thuật trong vòng 40 giây, mỗi 44 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 9: Tăng 40 phòng thủ vật lý và 25 phòng thủ phép thuật trong vòng 40 giây, mỗi 42 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 10: Tăng 40 phòng thủ vật lý và 25 phòng thủ phép thuật trong vòng 40 giây, mỗi 40 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 11: Tăng 60 phòng thủ vật lý, 50 phòng thủ phép thuật và 10 chính xác lên trong vòng 60 giây, mỗi 38 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 12: Tăng 60 phòng thủ vật lý, 50 phòng thủ phép thuật và 10 chính xác lên trong vòng 60 giây, mỗi 36 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 13: Tăng 60 phòng thủ vật lý, 50 phòng thủ phép thuật và 10 chính xác lên trong vòng 60 giây, mỗi 34 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 14: Tăng 60 phòng thủ vật lý, 50 phòng thủ phép thuật và 10 chính xác lên trong vòng 60 giây, mỗi 32 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 15: Tăng 60 phòng thủ vật lý, 50 phòng thủ phép thuật và 10 chính xác lên trong vòng 60 giây, mỗi 30 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 16: Tăng 80 phòng thủ vật lý, 75 phòng thủ phép thuật, 20 chính xác và 30 né tránh lên trong vòng 80 giây, mỗi 28 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 17: Tăng 80 phòng thủ vật lý, 75 phòng thủ phép thuật, 20 chính xác và 30 né tránh lên trong vòng 80 giây, mỗi 26 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 18: Tăng 80 phòng thủ vật lý, 75 phòng thủ phép thuật, 20 chính xác và 30 né tránh lên trong vòng 80 giây, mỗi 24 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 19: Tăng 80 phòng thủ vật lý, 75 phòng thủ phép thuật, 20 chính xác và 30 né tránh lên trong vòng 80 giây, mỗi 22 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 20: Tăng 80 phòng thủ vật lý, 75 phòng thủ phép thuật, 20 chính xác và 30 né tránh lên trong vòng 80 giây, mỗi 20 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 21: Tăng 100 phòng thủ vật lý, 100 phòng thủ phép thuật, 25 chính xác, 50 né tránh và 3 tấn công vật lý lên trong vòng 80 giây, mỗi 18 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 22: Tăng 100 phòng thủ vật lý, 100 phòng thủ phép thuật, 25 chính xác, 50 né tránh và 6 tấn công vật lý lên trong vòng 80 giây, mỗi 16 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 23: Tăng 100 phòng thủ vật lý, 100 phòng thủ phép thuật, 25 chính xác, 50 né tránh và 9 tấn công vật lý lên trong vòng 80 giây, mỗi 14 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 24: Tăng 100 phòng thủ vật lý, 100 phòng thủ phép thuật, 25 chính xác, 50 né tránh và 12 tấn công vật lý lên trong vòng 80 giây, mỗi 12 giây tăng cường một lần.
 • Cấp 25: Tăng 100 phòng thủ vật lý, 100 phòng thủ phép thuật, 25 chính xác, 50 né tránh và 15 tấn công vật lý lên trong vòng 80 giây, mỗi 10 giây tăng cường một lần.