FANDOM


Mắt đêm trị thương Mắt đêm trị thương


Tác dụng: Linh hồn đen tối phục hồi sinh lực Hiệp sĩ bóng đêm. Số lượng trị thương tăng khi cấp độ kỹ năng tăng lên.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 25

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Mỗi 10 giây, hồi phục sinh lực +40.
 • Cấp 2: Mỗi 10 giây, hồi phục sinh lực +55.
 • Cấp 3: Mỗi 10 giây, hồi phục sinh lực +70.
 • Cấp 4: Mỗi 10 giây, hồi phục sinh lực +85.
 • Cấp 5: Mỗi 9 giây, hồi phục sinh lực +100.
 • Cấp 6: Mỗi 9 giây, hồi phục sinh lực +160.
 • Cấp 7: Mỗi 9 giây, hồi phục sinh lực +170.
 • Cấp 8: Mỗi 9 giây, hồi phục sinh lực +180.
 • Cấp 9: Mỗi 8 giây, hồi phục sinh lực +190.
 • Cấp 10: Mỗi 8 giây, hồi phục sinh lực +200.
 • Cấp 11: Mỗi 8 giây, hồi phục sinh lực +260.
 • Cấp 12: Mỗi 8 giây, hồi phục sinh lực +270.
 • Cấp 13: Mỗi 7 giây, hồi phục sinh lực +280.
 • Cấp 14: Mỗi 7 giây, hồi phục sinh lực +290.
 • Cấp 15: Mỗi 7 giây, hồi phục sinh lực +300.
 • Cấp 16: Mỗi 7 giây, hồi phục sinh lực +360.
 • Cấp 17: Mỗi 6 giây, hồi phục sinh lực +370.
 • Cấp 18: Mỗi 6 giây, hồi phục sinh lực +380.
 • Cấp 19: Mỗi 6 giây, hồi phục sinh lực +390.
 • Cấp 20: Mỗi 6 giây, hồi phục sinh lực +400.
 • Cấp 21: Mỗi 5 giây, hồi phục sinh lực +460.
 • Cấp 22: Mỗi 5 giây, hồi phục sinh lực +470.
 • Cấp 23: Mỗi 5 giây, hồi phục sinh lực +480.
 • Cấp 24: Mỗi 5 giây, hồi phục sinh lực +490.
 • Cấp 25: Mỗi 4 giây, hồi phục sinh lực +500.