FANDOM


Năng lượng bùng nổ nâng cao Năng lượng bùng nổ nâng cao


Tác dụng: Tăng sát thương khi sử dụng chiêu Bùng nổ năng lượng. Với một tỉ lệ thành công nhất định, kỹ năng sẽ duy trì một thời gian.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 10

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: Sát thương 260%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 10%.
  • Cấp 2: Sát thương 270%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 20%.
  • Cấp 3: Sát thương 280%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 30%.
  • Cấp 4: Sát thương 290%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 40%.
  • Cấp 5: Sát thương 300%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 50%.
  • Cấp 6: Sát thương 310%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 60%.
  • Cấp 7: Sát thương 320%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 70%.
  • Cấp 8: Sát thương 330%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 80%.
  • Cấp 9: Sát thương 340%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 90%.
  • Cấp 10: Sát thương 350%, năng lượng vẫn còn nguyên vẹn với tỉ lệ 100%.