FANDOM


Nộ khí Nộ khí


Tác dụng: Tăng khả năng tấn công tạm thời khi sử dụng hết 10 viên năng lượng.
Giới hạn: 480 giây
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -11, tấn công vật lý +11 trong 10 giây
 • Cấp 2: Nội lực -12, tấn công vật lý +12 trong 20 giây
 • Cấp 3: Nội lực -13, tấn công vật lý +12 trong 30 giây
 • Cấp 4: Nội lực -14, tấn công vật lý +13 trong 40 giây
 • Cấp 5: Nội lực -15, tấn công vật lý +13 trong 50 giây
 • Cấp 6: Nội lực -16, tấn công vật lý +14 trong 60 giây
 • Cấp 7: Nội lực -17, tấn công vật lý +14 trong 70 giây
 • Cấp 8: Nội lực -18, tấn công vật lý +15 trong 80 giây
 • Cấp 9: Nội lực -19, tấn công vật lý +15 trong 90 giây
 • Cấp 10: Nội lực -20, tấn công vật lý +16 trong 100 giây
 • Cấp 11: Nội lực -22, tấn công vật lý +17 trong 120 giây
 • Cấp 12: Nội lực -22, tấn công vật lý +17 trong 120 giây
 • Cấp 13: Nội lực -23, tấn công vật lý +17 trong 130 giây
 • Cấp 14: Nội lực -24, tấn công vật lý +18 trong 140 giây
 • Cấp 15: Nội lực -25, tấn công vật lý +18 trong 150 giây
 • Cấp 16: Nội lực -26, tấn công vật lý +19 trong 160 giây
 • Cấp 17: Nội lực -27, tấn công vật lý +19 trong 170 giây
 • Cấp 18: Nội lực -28, tấn công vật lý +20 trong 180 giây
 • Cấp 19: Nội lực -29, tấn công vật lý +20 trong 190 giây
 • Cấp 20: Nội lực -30, tấn công vật lý +21 trong 200 giây
 • Cấp 21: Nội lực -31, tấn công vật lý +21 trong 205 giây
 • Cấp 22: Nội lực -32, tấn công vật lý +22 trong 210 giây
 • Cấp 23: Nội lực -33, tấn công vật lý +22 trong 215 giây
 • Cấp 24: Nội lực -34, tấn công vật lý +23 trong 220 giây
 • Cấp 25: Nội lực -35, tấn công vật lý +23 trong 225 giây
 • Cấp 26: Nội lực -36, tấn công vật lý +24 trong 230 giây
 • Cấp 27: Nội lực -37, tấn công vật lý +24 trong 235 giây
 • Cấp 28: Nội lực -38, tấn công vật lý +25 trong 240 giây
 • Cấp 29: Nội lực -39, tấn công vật lý +25 trong 240 giây
 • Cấp 30: Nội lực -40, tấn công vật lý +26 trong 240 giây