FANDOM


Ngoan cường Ngoan cường


Tác dụng: Bằng sự tập trung cao độ và kháng cự ngoan cường, cho phép nhân vật giữ vững vị trí dù có bị quái tấn công.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -30, trong 10 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 42%.
 • Cấp 2: Nội lực -30, trong 20 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 44%.
 • Cấp 3: Nội lực -30, trong 30 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 46%.
 • Cấp 4: Nội lực -30, trong 40 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 48%.
 • Cấp 5: Nội lực -30, trong 50 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 50%.
 • Cấp 6: Nội lực -36, trong 60 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 52%.
 • Cấp 7: Nội lực -36, trong 70 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 54%.
 • Cấp 8: Nội lực -36, trong 80 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 56%.
 • Cấp 9: Nội lực -36, trong 90 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 58%.
 • Cấp 10: Nội lực -36, trong 100 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 60%.
 • Cấp 11: Nội lực -42, trong 110 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 62%.
 • Cấp 12: Nội lực -42, trong 120 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 64%.
 • Cấp 13: Nội lực -42, trong 130 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 66%.
 • Cấp 14: Nội lực -42, trong 140 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 68%.
 • Cấp 15: Nội lực -42, trong 150 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 70%.
 • Cấp 16: Nội lực -48, trong 160 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 72%.
 • Cấp 17: Nội lực -48, trong 170 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 74%.
 • Cấp 18: Nội lực -48, trong 180 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 76%.
 • Cấp 19: Nội lực -48, trong 190 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 78%.
 • Cấp 20: Nội lực -48, trong 200 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 80%.
 • Cấp 21: Nội lực -54, trong 210 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 81%.
 • Cấp 22: Nội lực -54, trong 220 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 82%.
 • Cấp 23: Nội lực -54, trong 230 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 83%.
 • Cấp 24: Nội lực -54, trong 240 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 84%.
 • Cấp 25: Nội lực -54, trong 250 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 85%.
 • Cấp 26: Nội lực -53, trong 260 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 86%.
 • Cấp 27: Nội lực -52, trong 270 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 87%.
 • Cấp 28: Nội lực -51, trong 280 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 88%.
 • Cấp 29: Nội lực -50, trong 290 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 89%.
 • Cấp 30: Nội lực -50, trong 300 giây, khả năng chống bị đẩy lùi 90%.