FANDOM


Phá giáp Phá giáp


Tác dụng : Vô hiệu hoá việc tăng phòng thủ vật lý của đối phương với tỷ lệ thành công nhất định.
Giới hạn : -
Yêu cầu : Cọp rống đạt cấp 3.
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -35; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 24%.
 • Cấp 2 : Nội lực -33; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 28%.
 • Cấp 3 : Nội lực -31; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 32%.
 • Cấp 4 : Nội lực -29; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 36%.
 • Cấp 5 : Nội lực -27; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 40%.
 • Cấp 6 : Nội lực -25; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 44%.
 • Cấp 7 : Nội lực -23; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 48%.
 • Cấp 8 : Nội lực -21; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 52%.
 • Cấp 9 : Nội lực -19; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 56%.
 • Cấp 10 : Nội lực -17; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 60%.
 • Cấp 11 : Nội lực -16; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 64%.
 • Cấp 12 : Nội lực -15; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 68%.
 • Cấp 13 : Nội lực -14; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 72%.
 • Cấp 14 : Nội lực -13; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 74%.
 • Cấp 15 : Nội lực -12; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 80%.
 • Cấp 16 : Nội lực -11; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 84%.
 • Cấp 17 : Nội lực -10; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 88%.
 • Cấp 18 : Nội lực -9; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 92%.
 • Cấp 19 : Nội lực -8; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 96%.
 • Cấp 20 : Nội lực -7; tỷ lệ vô hiệu hoá việc đối phương tăng phòng thủ vật lý là 100%.