FANDOM


Phá tung Phá tung


Tác dụng: Giáng một đòn chí tử vào một con quái vật.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -17, sát thương 170%
 • Cấp 2: Nội lực -17, sát thương 190%
 • Cấp 3: Nội lực -17, sát thương 210%
 • Cấp 4: Nội lực -17, sát thương 230%
 • Cấp 5: Nội lực -17, sát thương 250%
 • Cấp 6: Nội lực -17, sát thương 270%
 • Cấp 7: Nội lực -20, sát thương 290%
 • Cấp 8: Nội lực -20, sát thương 310%
 • Cấp 9: Nội lực -20, sát thương 330%
 • Cấp 10: Nội lực -20, sát thương 350%
 • Cấp 11: Nội lực -23, sát thương 360%
 • Cấp 12: Nội lực -23, sát thương 370%
 • Cấp 13: Nội lực -23, sát thương 380%
 • Cấp 14: Nội lực -23, sát thương 390%
 • Cấp 15: Nội lực -23, sát thương 400%
 • Cấp 16: Nội lực -26, sát thương 410%
 • Cấp 17: Nội lực -26, sát thương 420%
 • Cấp 18: Nội lực -26, sát thương 430%
 • Cấp 19: Nội lực -26, sát thương 440%
 • Cấp 20: Nội lực -26, sát thương 450%
 • Cấp 21: Nội lực -29, sát thương 460%
 • Cấp 22: Nội lực -29, sát thương 470%
 • Cấp 23: Nội lực -29, sát thương 480%
 • Cấp 24: Nội lực -29, sát thương 490%
 • Cấp 25: Nội lực -29, sát thương 500%
 • Cấp 26: Nội lực -28, sát thương 510%
 • Cấp 27: Nội lực -27, sát thương 520%
 • Cấp 28: Nội lực -26, sát thương 530%
 • Cấp 29: Nội lực -25, sát thương 540%
 • Cấp 30: Nội lực -24, sát thương 550%