FANDOM


Sức mạnh bất ngờ Sức mạnh bất ngờ


Tác dụng: Chuyển nội lực thành sức mạnh sát thương trên đầu lưỡi kiếm.
Giới hạn: -
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -4, sát thương kiếm +114%.
 • Cấp 2: Nội lực -4, sát thương kiếm +120%.
 • Cấp 3: Nội lực -4, sát thương kiếm +126%.
 • Cấp 4: Nội lực -4, sát thương kiếm +132%.
 • Cấp 5: Nội lực -5, sát thương kiếm +142%.
 • Cấp 6: Nội lực -5, sát thương kiếm +148%.
 • Cấp 7: Nội lực -5, sát thương kiếm +154%.
 • Cấp 8: Nội lực -6, sát thương kiếm +164%.
 • Cấp 9: Nội lực -6, sát thương kiếm +170%.
 • Cấp 10: Nội lực -7, sát thương kiếm +180%.
 • Cấp 11: Nội lực -7, sát thương kiếm +186%.
 • Cấp 12: Nội lực -8, sát thương kiếm +196%.
 • Cấp 13: Nội lực -8, sát thương kiếm +202%.
 • Cấp 14: Nội lực -9, sát thương kiếm +212%.
 • Cấp 15: Nội lực -9, sát thương kiếm +218%.
 • Cấp 16: Nội lực -10, sát thương kiếm +228%.
 • Cấp 17: Nội lực -10, sát thương kiếm +234%.
 • Cấp 18: Nội lực -11, sát thương kiếm +244%.
 • Cấp 19: Nội lực -11, sát thương kiếm +250%.
 • Cấp 20: Nội lực -12, sát thương kiếm +260%.