FANDOM


Sức mạnh phòng thủ Sức mạnh phòng thủ


Tác dụng: Phản đòn tấn công của đối thủ. Mỗi lần không thể phản đòn quá 10% sinh lực tối đa của đối thủ.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Thịnh nộ đạt cấp 3 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -15, phản hồi 11% sát thương ngược lại đối thủ trong 3 giây.
 • Cấp 2: Nội lực -15, phản hồi 12% sát thương ngược lại đối thủ trong 6 giây.
 • Cấp 3: Nội lực -15, phản hồi 13% sát thương ngược lại đối thủ trong 9 giây.
 • Cấp 4: Nội lực -15, phản hồi 14% sát thương ngược lại đối thủ trong 12 giây.
 • Cấp 5: Nội lực -15, phản hồi 15% sát thương ngược lại đối thủ trong 15 giây.
 • Cấp 6: Nội lực -15, phản hồi 16% sát thương ngược lại đối thủ trong 18 giây.
 • Cấp 7: Nội lực -15, phản hồi 17% sát thương ngược lại đối thủ trong 21 giây.
 • Cấp 8: Nội lực -15, phản hồi 18% sát thương ngược lại đối thủ trong 24 giây.
 • Cấp 9: Nội lực -15, phản hồi 19% sát thương ngược lại đối thủ trong 27 giây.
 • Cấp 10: Nội lực -15, phản hồi 20% sát thương ngược lại đối thủ trong 30 giây.
 • Cấp 11: Nội lực -15, phản hồi 21% sát thương ngược lại đối thủ trong 33 giây.
 • Cấp 12: Nội lực -15, phản hồi 22% sát thương ngược lại đối thủ trong 36 giây.
 • Cấp 13: Nội lực -15, phản hồi 24% sát thương ngược lại đối thủ trong 42 giây.
 • Cấp 14: Nội lực -15, phản hồi 24% sát thương ngược lại đối thủ trong 42 giây.
 • Cấp 15: Nội lực -15, phản hồi 25% sát thương ngược lại đối thủ trong 45 giây.
 • Cấp 16: Nội lực -15, phản hồi 25% sát thương ngược lại đối thủ trong 45 giây.
 • Cấp 17: Nội lực -30, phản hồi 27% sát thương ngược lại đối thủ trong 51 giây.
 • Cấp 18: Nội lực -30, phản hồi 28% sát thương ngược lại đối thủ trong 54 giây.
 • Cấp 19: Nội lực -30, phản hồi 29% sát thương ngược lại đối thủ trong 57 giây.
 • Cấp 20: Nội lực -30, phản hồi 30% sát thương ngược lại đối thủ trong 60 giây.
 • Cấp 21: Nội lực -30, phản hồi 31% sát thương ngược lại đối thủ trong 63 giây.
 • Cấp 22: Nội lực -30, phản hồi 32% sát thương ngược lại đối thủ trong 66 giây.
 • Cấp 23: Nội lực -30, phản hồi 33% sát thương ngược lại đối thủ trong 69 giây.
 • Cấp 24: Nội lực -30, phản hồi 34% sát thương ngược lại đối thủ trong 72 giây.
 • Cấp 25: Nội lực -30, phản hồi 35% sát thương ngược lại đối thủ trong 75 giây.
 • Cấp 26: Nội lực -30, phản hồi 36% sát thương ngược lại đối thủ trong 78 giây.
 • Cấp 27: Nội lực -30, phản hồi 37% sát thương ngược lại đối thủ trong 81 giây.
 • Cấp 28: Nội lực -30, phản hồi 38% sát thương ngược lại đối thủ trong 84 giây.
 • Cấp 29: Nội lực -30, phản hồi 39% sát thương ngược lại đối thủ trong 87 giây.
 • Cấp 30: Nội lực -30, phản hồi 40% sát thương ngược lại đối thủ trong 90 giây.