FANDOM


Siêu cường hóa Siêu cường hóa


Tác dụng : Tăng sinh lực tối đa và nội lực tối đa cho tất cả thành viên trong nhóm trong một thời gian nhất định.
Giới hạn : -
Yêu cầu : Tinh thần thép đạt cấp 3 trở lên
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +2% trong 10 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +4% trong 15 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +6% trong 20 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +8% trong 25 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +10% trong 30 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +12% trong 35 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +14% trong 40 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +16% trong 45 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +18% trong 50 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +20% trong 55 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +22% trong 60 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +24% trong 65 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +26% trong 70 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +28% trong 75 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực -25; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +30% trong 80 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +32% trong 85 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +34% trong 90 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +36% trong 95 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +38% trong 100 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +40% trong 105 giây.
 • Cấp 21 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +42% trong 110 giây.
 • Cấp 22 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +44% trong 115 giây.
 • Cấp 23 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +46% trong 120 giây.
 • Cấp 24 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +48% trong 125 giây.
 • Cấp 25 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +50% trong 130 giây.
 • Cấp 26 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +52% trong 135 giây.
 • Cấp 27 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +54% trong 140 giây.
 • Cấp 28 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +56% trong 145 giây.
 • Cấp 29 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +58% trong 150 giây.
 • Cấp 30 : Nội lực -50; sinh lực tối đa và nội lực tối đa +60% trong 155 giây.