FANDOM


Tăng cao hồi phục nội lực Tăng cao hồi phục nội lực


Tác dụng : Hồi phục rất nhiều nội lực trong mỗi 10 giây.
Giới hạn : -
Yêu cầu : -
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Liên tục hồi phục nội lực +2.
 • Cấp 2 : Liên tục hồi phục nội lực +4.
 • Cấp 3 : Liên tục hồi phục nội lực +6.
 • Cấp 4 : Liên tục hồi phục nội lực +8.
 • Cấp 5 : Liên tục hồi phục nội lực +10.
 • Cấp 6 : Liên tục hồi phục nội lực +12.
 • Cấp 7 : Liên tục hồi phục nội lực +14.
 • Cấp 8 : Liên tục hồi phục nội lực +16.
 • Cấp 9 : Liên tục hồi phục nội lực +18.
 • Cấp 10 : Liên tục hồi phục nội lực +20.
 • Cấp 11 : Liên tục hồi phục nội lực +21.
 • Cấp 12 : Liên tục hồi phục nội lực +22.
 • Cấp 13 : Liên tục hồi phục nội lực +23.
 • Cấp 14 : Liên tục hồi phục nội lực +24.
 • Cấp 15 : Liên tục hồi phục nội lực +25.
 • Cấp 16 : Liên tục hồi phục nội lực +26.
 • Cấp 17 : Liên tục hồi phục nội lực +27.
 • Cấp 18 : Liên tục hồi phục nội lực +28.
 • Cấp 19 : Liên tục hồi phục nội lực +29.
 • Cấp 20 : Liên tục hồi phục nội lực +30.