FANDOM


Tăng cao hồi phục sinh lực Tăng cao hồi phục sinh lực


Tác dụng: Nếu không di chuyển thì cứ mỗi 10 giây sẽ hồi phục một lượng sinh lực nhất định.
Giới hạn: -
Kĩ năng tối đa: 16

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Sinh lực +3
 • Cấp 2: Sinh lực +6
 • Cấp 3: Sinh lực +9
 • Cấp 4: Sinh lực +12
 • Cấp 5: Sinh lực +15
 • Cấp 6: Sinh lực +18
 • Cấp 7: Sinh lực +21
 • Cấp 8: Sinh lực +24
 • Cấp 9: Sinh lực +27
 • Cấp 10: Sinh lực +30
 • Cấp 11: Sinh lực +33
 • Cấp 12: Sinh lực +36
 • Cấp 13: Sinh lực +39
 • Cấp 14: Sinh lực +42
 • Cấp 15: Sinh lực +45
 • Cấp 16: Sinh lực +50