FANDOM


Tăng cao sinh lực tối đa Tăng cao sinh lực tối đa


Tác dụng: Cải thiện lượng sinh lực tối đa khi tăng cấp hoặc khi tăng điểm tiềm năng.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Tăng cao hồi phục sinh lực cấp 5 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 10

Thông tin kĩ năng:

  • Cấp 1: Khi tăng cấp, sinh lực tối đa +4; khi tăng điểm tiềm năng, sinh lực tối đa +3.
  • Cấp 2: hi tăng cấp, sinh lực tối đa +8; khi tăng điểm tiềm năng, sinh lực tối đa +6.
  • Cấp 3: Khi tăng cấp, sinh lực tối đa +12; khi tăng điểm tiềm năng, sinh lực tối đa +9.
  • Cấp 4: Khi tăng cấp, sinh lực tối đa +16; khi tăng điểm tiềm năng, sinh lực tối đa +12.
  • Cấp 5: Khi tăng cấp, sinh lực tối đa +20; khi tăng điểm tiềm năng, sinh lực tối đa +15.
  • Cấp 6: Khi tăng cấp, sinh lực tối đa +24; khi tăng điểm tiềm năng, sinh lực tối đa +18.
  • Cấp 7: Khi tăng cấp, sinh lực tối đa +28; khi tăng điểm tiềm năng, sinh lực tối đa +21.
  • Cấp 8: Khi tăng cấp, sinh lực tối đa +32; khi tăng điểm tiềm năng, sinh lực tối đa +24.
  • Cấp 9: Khi tăng cấp, sinh lực tối đa +36; khi tăng điểm tiềm năng, sinh lực tối đa +27.
  • Cấp 10: Khi tăng cấp, sinh lực tối đa +40; khi tăng điểm tiềm năng, sinh lực tối đa +30.