FANDOM


Tấn công kết hợp Tấn công kết hợp


Tác dụng : Bạn có thể nạp các quả cầu năng lượng mỗi lần tấn công và khi năng lượng đã đầy, bạn có thể sử dụng 2 loại đòn kết thúc là " Choáng váng " và " Chói lòa ". Số lượng quả cầu năng lượng tối đa là 5.
Giới hạn : -
Yêu cầu : -
Kỹ năng tối đa : 30


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -25, sát thương đạt 104% trong 100 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 2 : Nội lực -25, sát thương đạt 108% trong 100 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 3 : Nội lực -25, sát thương đạt 112% trong 100 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 4 : Nội lực -25, sát thương đạt 116% trong 100 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 5 : Nội lực -25, sát thương đạt 120% trong 100 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 6 : Nội lực -25, sát thương đạt 124% trong 120 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 7 : Nội lực -25, sát thương đạt 128% trong 120 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 8 : Nội lực -25, sát thương đạt 132% trong 120 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 9 : Nội lực -25, sát thương đạt 136% trong 120 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 10 : Nội lực -25, sát thương đạt 140% trong 140 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 3.
 • Cấp 11 : Nội lực -30, sát thương đạt 144% trong 140 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 12 : Nội lực -30, sát thương đạt 148% trong 140 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 13 : Nội lực -30, sát thương đạt 152% trong 140 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 14 : Nội lực -30, sát thương đạt 156% trong 140 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 15 : Nội lực -30, sát thương đạt 160% trong 140 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 16 : Nội lực -30, sát thương đạt 164% trong 160 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 17 : Nội lực -30, sát thương đạt 168% trong 160 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 18 : Nội lực -30, sát thương đạt 172% trong 160 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4
 • Cấp 19 : Nội lực -30, sát thương đạt 176% trong 160 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 20 : Nội lực -30, sát thương đạt 180% trong 160 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 4.
 • Cấp 21 : Nội lực -35, sát thương đạt 184% trong 180 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 22 : Nội lực -35, sát thương đạt 188% trong 180 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 23 : Nội lực -35, sát thương đạt 192% trong 180 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 24 : Nội lực -35, sát thương đạt 196% trong 180 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 25 : Nội lực -35, sát thương đạt 200% trong 180 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 26 : Nội lực -35, sát thương đạt 204% trong 200 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 27 : Nội lực -35, sát thương đạt 208% trong 200 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 28 : Nội lực -35, sát thương đạt 212% trong 200 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 29 : Nội lực -35, sát thương đạt 216% trong 200 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.
 • Cấp 30 : Nội lực -35, sát thương đạt 220% trong 200 giây, số đòn liên hoàn nhiều nhất là 5.