FANDOM


Tập trung ý chí Tập trung ý chí


Tác dụng: Tập trung ý chí để nâng cao né tránh và chính xác trong một thời gian nhất định.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Tố chất cung thủ đạt cấp 3 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -8; chính xác +1, né tránh +1 trong 70 giây.
 • Cấp 2: Nội lực -8; chính xác +2, né tránh +2 trong 80 giây.
 • Cấp 3: Nội lực -8; chính xác +3, né tránh +3 trong 90 giây.
 • Cấp 4: Nội lực -8; chính xác +4, né tránh +4 trong 100 giây.
 • Cấp 5: Nội lực -8; chính xác +5, né tránh +5 trong 110 giây.
 • Cấp 6: Nội lực -10; chính xác +6, né tránh +6 trong 130 giây.
 • Cấp 7: Nội lực -10; chính xác +7, né tránh +7 trong 140 giây.
 • Cấp 8: Nội lực -10; chính xác +8, né tránh +8 trong 150 giây.
 • Cấp 9: Nội lực -10; chính xác +9, né tránh +9 trong 160 giây.
 • Cấp 10: Nội lực -10; chính xác +10, né tránh +10 trong 170 giây.
 • Cấp 11: Nội lực -13; chính xác +11, né tránh +11 trong 195 giây.
 • Cấp 12: Nội lực -13; chính xác +12, né tránh +12 trong 205 giây.
 • Cấp 13: Nội lực -13; chính xác +13, né tránh +13 trong 215 giây.
 • Cấp 14: Nội lực -13; chính xác +14, né tránh +14 trong 225 giây.
 • Cấp 15: Nội lực -13; chính xác +15, né tránh +15 trong 235 giây.
 • Cấp 16: Nội lực -16; chính xác +16, né tránh +16 trong 260 giây.
 • Cấp 17: Nội lực -16; chính xác +17, né tránh +17 trong 270 giây.
 • Cấp 18: Nội lực -16; chính xác +18, né tránh +18 trong 280 giây.
 • Cấp 19: Nội lực -16; chính xác +19, né tránh +19 trong 290 giây.
 • Cấp 20: Nội lực -16; chính xác +20, né tránh +20 trong 300 giây.