FANDOM


Tố chất cung thủ Tố chất cung thủ


Tác dụng: Giúp tăng độ chính xác.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 16

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Chính xác +1
 • Cấp 2: Chính xác +2
 • Cấp 3: Chính xác +3
 • Cấp 4: Chính xác +4
 • Cấp 5: Chính xác +5
 • Cấp 6: Chính xác +6
 • Cấp 7: Chính xác +7
 • Cấp 8: Chính xác +8
 • Cấp 9: Chính xác +9
 • Cấp 10: Chính xác +10
 • Cấp 11: Chính xác +11
 • Cấp 12: Chính xác +12
 • Cấp 13: Chính xác +13
 • Cấp 14: Chính xác +14
 • Cấp 15: Chính xác +15
 • Cấp 16: Chính xác +16