FANDOM


Thịnh nộ Thịnh nộ


Tác dụng: Tăng khả năng tấn công vật lý của các thành viên trong nhóm ở gần đó, nhưng làm giảm phòng thủ vật lý.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -12, tấn công vật lý +1, phòng thủ vật lý -1 trong 8 giây.
 • Cấp 2: Nội lực -12, tấn công vật lý +1, phòng thủ vật lý -1 trong 16 giây.
 • Cấp 3: Nội lực -12, tấn công vật lý +2, phòng thủ vật lý -2 trong 24 giây.
 • Cấp 4: Nội lực -12, tấn công vật lý +2, phòng thủ vật lý -2 trong 32 giây.
 • Cấp 5: Nội lực -12, tấn công vật lý +3, phòng thủ vật lý -3 trong 40 giây.
 • Cấp 6: Nội lực -12, tấn công vật lý +3, phòng thủ vật lý -3 trong 48 giây.
 • Cấp 7: Nội lực -12, tấn công vật lý +4, phòng thủ vật lý -4 trong 56 giây.
 • Cấp 8: Nội lực -12, tấn công vật lý +4, phòng thủ vật lý -4 trong 64 giây.
 • Cấp 9: Nội lực -12, tấn công vật lý +5, phòng thủ vật lý -5 trong 72 giây.
 • Cấp 10: Nội lực -12, tấn công vật lý +5, phòng thủ vật lý -5 trong 80 giây.
 • Cấp 11: Nội lực -20, tấn công vật lý +6, phòng thủ vật lý -6 trong 88 giây.
 • Cấp 12: Nội lực -20, tấn công vật lý +6, phòng thủ vật lý -6 trong 96 giây.
 • Cấp 13: Nội lực -20, tấn công vật lý +7, phòng thủ vật lý -7 trong 104 giây.
 • Cấp 14: Nội lực -20, tấn công vật lý +7, phòng thủ vật lý -7 trong 112 giây.
 • Cấp 15: Nội lực -20, tấn công vật lý +8, phòng thủ vật lý -8 trong 120 giây.
 • Cấp 16: Nội lực -20, tấn công vật lý +8, phòng thủ vật lý -8 trong 128 giây.
 • Cấp 17: Nội lực -20, tấn công vật lý +9, phòng thủ vật lý -9 trong 136 giây.
 • Cấp 18: Nội lực -20, tấn công vật lý +9, phòng thủ vật lý -9 trong 144 giây.
 • Cấp 19: Nội lực -20, tấn công vật lý +10, phòng thủ vật lý -10 trong 152 giây.
 • Cấp 20: Nội lực -20, tấn công vật lý +10, phòng thủ vật lý -10 trong 160 giây.