FANDOM


Tinh thông khiên Tinh thông khiên


Tác dụng : Tăng phòng thủ khiên. Tuy nhiên, nếu nhân vật không trang bị khiên thì sẽ không có hiệu lực.
Giới hạn : -
Yêu cầu : -
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Phòng thủ khiên +5%.
 • Cấp 2 : Phòng thủ khiên +10%.
 • Cấp 3 : Phòng thủ khiên +15%.
 • Cấp 4 : Phòng thủ khiên +20%.
 • Cấp 5 : Phòng thủ khiên +25%.
 • Cấp 6 : Phòng thủ khiên +30%.
 • Cấp 7 : Phòng thủ khiên +35%.
 • Cấp 8 : Phòng thủ khiên +40%.
 • Cấp 9 : Phòng thủ khiên +45%.
 • Cấp 10 : Phòng thủ khiên +50%.
 • Cấp 11 : Phòng thủ khiên +55%.
 • Cấp 12 : Phòng thủ khiên +60%.
 • Cấp 13 : Phòng thủ khiên +65%.
 • Cấp 14 : Phòng thủ khiên +70%.
 • Cấp 15 : Phòng thủ khiên +75%.
 • Cấp 16 : Phòng thủ khiên +80%.
 • Cấp 17 : Phòng thủ khiên +85%.
 • Cấp 18 : Phòng thủ khiên +90%.
 • Cấp 19 : Phòng thủ khiên +95%.
 • Cấp 20 : Phòng thủ khiên +100%.