FANDOM


Tinh thông kiếm Tinh thông kiếm


Tác dụng: Tăng độ chính xác và độ tinh thông kiếm pháp pháp. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng kiếm.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 20

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Độ tinh thông kiếm pháp 15%, chính xác +1.
 • Cấp 2: Độ tinh thông kiếm pháp 15%, chính xác +2.
 • Cấp 3: Độ tinh thông kiếm pháp 20%, chính xác +3.
 • Cấp 4: Độ tinh thông kiếm pháp 20%, chính xác +4.
 • Cấp 5: Độ tinh thông kiếm pháp 25%, chính xác +5.
 • Cấp 6: Độ tinh thông kiếm pháp 25%, chính xác +6.
 • Cấp 7: Độ tinh thông kiếm pháp 30%, chính xác +7.
 • Cấp 8: Độ tinh thông kiếm pháp 30%, chính xác +8.
 • Cấp 9: Độ tinh thông kiếm pháp 35%, chính xác +9.
 • Cấp 10: Độ tinh thông kiếm pháp 35%, chính xác +10.
 • Cấp 11: Độ tinh thông kiếm pháp 40%, chính xác +11.
 • Cấp 12: Độ tinh thông kiếm pháp 40%, chính xác +12.
 • Cấp 13: Độ tinh thông kiếm pháp 45%, chính xác +13.
 • Cấp 14: Độ tinh thông kiếm pháp 45%, chính xác +14.
 • Cấp 15: Độ tinh thông kiếm pháp 50%, chính xác +15.
 • Cấp 16: Độ tinh thông kiếm pháp 50%, chính xác +16.
 • Cấp 17: Độ tinh thông kiếm pháp 55%, chính xác +17.
 • Cấp 18: Độ tinh thông kiếm pháp 55%, chính xác +18.
 • Cấp 19: Độ tinh thông kiếm pháp 60%, chính xác +19.
 • Cấp 20: Độ tinh thông kiếm pháp 60%, chính xác +20.