FANDOM


Tinh thông thương Tinh thông thương


Tác dụng : Tăng độ chính xác và độ tinh thông thương. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng thương.
Giới hạn : -
Yêu cầu : -
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Tinh thông thương +15%, chính xác +1.
 • Cấp 2 : Tinh thông thương +15%, chính xác +2.
 • Cấp 3 : Tinh thông thương +20%, chính xác +3.
 • Cấp 4 : Tinh thông thương +20%, chính xác +4.
 • Cấp 5 : Tinh thông thương +25%, chính xác +5.
 • Cấp 6 : Tinh thông thương +25%, chính xác +6.
 • Cấp 7 : Tinh thông thương +30%, chính xác +7.
 • Cấp 8 : Tinh thông thương +30%, chính xác +8.
 • Cấp 9 : Tinh thông thương +35%, chính xác +9.
 • Cấp 10 : Tinh thông thương +35%, chính xác +10.
 • Cấp 11 : Tinh thông thương +40%, chính xác +11.
 • Cấp 12 : Tinh thông thương +40%, chính xác +12.
 • Cấp 13 : Tinh thông thương +45%, chính xác +13.
 • Cấp 14 : Tinh thông thương +45%, chính xác +14.
 • Cấp 15 : Tinh thông thương +50%, chính xác +15.
 • Cấp 16 : Tinh thông thương +50%, chính xác +16.
 • Cấp 17 : Tinh thông thương +55%, chính xác +17.
 • Cấp 18 : Tinh thông thương +55%, chính xác +18.
 • Cấp 19 : Tinh thông thương +60%, chính xác +19.
 • Cấp 20 : Tinh thông thương +60%, chính xác +20.