FANDOM


Tinh thần thép Tinh thần thép


Tác dụng : Tăng phòng thủ vật lý và phòng thủ pháp thuật cho tất cả thành viên trong nhóm ở gần đó.
Giới hạn : -
Yêu cầu : -
Kỹ năng tối đa : 20


Thông tin kỹ năng :

 • Cấp 1 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +1, phòng thủ pháp thuật +1 trong 15 giây.
 • Cấp 2 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +2, phòng thủ pháp thuật +2 trong 30 giây.
 • Cấp 3 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +3, phòng thủ pháp thuật +3 trong 45 giây.
 • Cấp 4 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +4, phòng thủ pháp thuật +4 trong 60 giây.
 • Cấp 5 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +5, phòng thủ pháp thuật +5 trong 75 giây.
 • Cấp 6 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +6, phòng thủ pháp thuật +6 trong 90 giây.
 • Cấp 7 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +7, phòng thủ pháp thuật +7 trong 105 giây.
 • Cấp 8 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +8, phòng thủ pháp thuật +8 trong 120 giây.
 • Cấp 9 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +9, phòng thủ pháp thuật +9 trong 135 giây.
 • Cấp 10 : Nội lực -12; phòng thủ vật lý +10, phòng thủ pháp thuật +10 trong 150 giây.
 • Cấp 11 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +11, phòng thủ pháp thuật +11 trong 165 giây.
 • Cấp 12 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +12, phòng thủ pháp thuật +12 trong 180 giây.
 • Cấp 13 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +13, phòng thủ pháp thuật +13 trong 195 giây.
 • Cấp 14 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +14, phòng thủ pháp thuật +14 trong 210 giây.
 • Cấp 15 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +15, phòng thủ pháp thuật +15 trong 225 giây.
 • Cấp 16 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +16, phòng thủ pháp thuật +16 trong 240 giây.
 • Cấp 17 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +17, phòng thủ pháp thuật +17 trong 255 giây.
 • Cấp 18 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +18, phòng thủ pháp thuật +18 trong 270 giây.
 • Cấp 19 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +19, phòng thủ pháp thuật +19 trong 285 giây.
 • Cấp 20 : Nội lực -24; phòng thủ vật lý +20, phòng thủ pháp thuật +20 trong 300 giây.