FANDOM


Tuyệt chiêu Tuyệt chiêu: Cung


Tác dụng: Với xác suất thành công nhất định, sẽ xuất hiện một đòn tấn công khác sau đòn thứ nhất. Chỉ có hiệu quả khi nhân vật đang sử dụng cung.
Giới hạn: -
Yêu cầu: Tinh thông cung đạt cấp 3 trở lên.
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Tỉ lệ thành công 2%, sát thương của tuyệt chiêu cung 105%.
 • Cấp 2: Tỉ lệ thành công 4%, sát thương của tuyệt chiêu cung 110%.
 • Cấp 3: Tỉ lệ thành công 6%, sát thương của tuyệt chiêu cung 115%.
 • Cấp 4: Tỉ lệ thành công 8%, sát thương của tuyệt chiêu cung 120%.
 • Cấp 5: Tỉ lệ thành công 10%, sát thương của tuyệt chiêu cung 125%.
 • Cấp 6: Tỉ lệ thành công 12%, sát thương của tuyệt chiêu cung 130%.
 • Cấp 7: Tỉ lệ thành công 14%, sát thương của tuyệt chiêu cung 135%.
 • Cấp 8: Tỉ lệ thành công 16%, sát thương của tuyệt chiêu cung 140%.
 • Cấp 9: Tỉ lệ thành công 18%, sát thương của tuyệt chiêu cung 145%.
 • Cấp 10: Tỉ lệ thành công 20%, sát thương của tuyệt chiêu cung 150%.
 • Cấp 11: Tỉ lệ thành công 22%, sát thương của tuyệt chiêu cung 155%.
 • Cấp 12: Tỉ lệ thành công 24%, sát thương của tuyệt chiêu cung 160%.
 • Cấp 13: Tỉ lệ thành công 26%, sát thương của tuyệt chiêu cung 165%.
 • Cấp 14: Tỉ lệ thành công 28%, sát thương của tuyệt chiêu cung 170%.
 • Cấp 15: Tỉ lệ thành công 30%, sát thương của tuyệt chiêu cung 175%.
 • Cấp 16: Tỉ lệ thành công 32%, sát thương của tuyệt chiêu cung 180%.
 • Cấp 17: Tỉ lệ thành công 34%, sát thương của tuyệt chiêu cung 185%.
 • Cấp 18: Tỉ lệ thành công 36%, sát thương của tuyệt chiêu cung 190%.
 • Cấp 19: Tỉ lệ thành công 38%, sát thương của tuyệt chiêu cung 195%.
 • Cấp 20: Tỉ lệ thành công 40%, sát thương của tuyệt chiêu cung 200%.
 • Cấp 21: Tỉ lệ thành công 42%, sát thương của tuyệt chiêu cung 205%.
 • Cấp 22: Tỉ lệ thành công 44%, sát thương của tuyệt chiêu cung 210%.
 • Cấp 23: Tỉ lệ thành công 46%, sát thương của tuyệt chiêu cung 215%.
 • Cấp 24: Tỉ lệ thành công 48%, sát thương của tuyệt chiêu cung 220%.
 • Cấp 25: Tỉ lệ thành công 50%, sát thương của tuyệt chiêu cung 225%.
 • Cấp 26: Tỉ lệ thành công 52%, sát thương của tuyệt chiêu cung 230%.
 • Cấp 27: Tỉ lệ thành công 54%, sát thương của tuyệt chiêu cung 235%.
 • Cấp 28: Tỉ lệ thành công 56%, sát thương của tuyệt chiêu cung 240%.
 • Cấp 29: Tỉ lệ thành công 50%, sát thương của tuyệt chiêu cung 245%.
 • Cấp 30: Tỉ lệ thành công 60%, sát thương của tuyệt chiêu cung 250%.