FANDOM


Vung kiếm Vung kiếm


Tác dụng: Cho phép tấn công nhiều quái vật gấp đôi.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -16, sát thương 135%, tấn công một mục tiêu.
 • Cấp 2: Nội lực -16, sát thương 140%, tấn công một mục tiêu.
 • Cấp 3: Nội lực -16, sát thương 145%, tấn công một mục tiêu.
 • Cấp 4: Nội lực -16, sát thương 150%, tấn công một mục tiêu.
 • Cấp 5: Nội lực -16, sát thương 155%, tấn công một mục tiêu.
 • Cấp 6: Nội lực -16, sát thương 160%, tấn công một mục tiêu.
 • Cấp 7: Nội lực -16, sát thương 165%, tấn công một mục tiêu.
 • Cấp 8: Nội lực -16, sát thương 170%, tấn công một mục tiêu.
 • Cấp 9: Nội lực -16, sát thương 175%, tấn công một mục tiêu.
 • Cấp 10: Nội lực -16, sát thương 180%, tấn công một mục tiêu.
 • Cấp 11: Nội lực -24, sát thương 184%, tấn công tối đa hai mục tiêu.
 • Cấp 12: Nội lực -24, sát thương 188%, tấn công tối đa hai mục tiêu.
 • Cấp 13: Nội lực -24, sát thương 192%, tấn công tối đa hai mục tiêu.
 • Cấp 14: Nội lực -24, sát thương 196%, tấn công tối đa hai mục tiêu.
 • Cấp 15: Nội lực -24, sát thương 200%, tấn công tối đa hai mục tiêu.
 • Cấp 16: Nội lực -24, sát thương 204%, tấn công tối đa hai mục tiêu.
 • Cấp 17: Nội lực -24, sát thương 208%, tấn công tối đa hai mục tiêu.
 • Cấp 18: Nội lực -24, sát thương 212%, tấn công tối đa hai mục tiêu.
 • Cấp 19: Nội lực -24, sát thương 216%, tấn công tối đa hai mục tiêu.
 • Cấp 20: Nội lực -24, sát thương 220%, tấn công tối đa hai mục tiêu.
 • Cấp 21: Nội lực -30, sát thương 224%, tấn công tối đa ba mục tiêu.
 • Cấp 22: Nội lực -30, sát thương 228%, tấn công tối đa ba mục tiêu.
 • Cấp 23: Nội lực -30, sát thương 232%, tấn công tối đa ba mục tiêu.
 • Cấp 24: Nội lực -30, sát thương 236%, tấn công tối đa ba mục tiêu.
 • Cấp 25: Nội lực -30, sát thương 240%, tấn công tối đa ba mục tiêu.
 • Cấp 26: Nội lực -29, sát thương 244%, tấn công tối đa ba mục tiêu.
 • Cấp 27: Nội lực -28, sát thương 248%, tấn công tối đa ba mục tiêu.
 • Cấp 28: Nội lực -27, sát thương 252%, tấn công tối đa ba mục tiêu.
 • Cấp 29: Nội lực -26, sát thương 256%, tấn công tối đa ba mục tiêu.
 • Cấp 30: Nội lực -25, sát thương 260%, tấn công tối đa ba mục tiêu.