FANDOM


Xông tới Xông tới


Tác dụng: Húc mạnh về phía trước, đẫy ngã tối đa 10 quái vật.
Giới hạn: -
Yêu cầu: -
Kĩ năng tối đa: 30

Thông tin kĩ năng:

 • Cấp 1: Nội lực -22, sát thương 72%, cự ly 80%
 • Cấp 2: Nội lực -24, sát thương 74%, cự ly 80%
 • Cấp 3: Nội lực -26, sát thương 76%, cự ly 80%
 • Cấp 4: Nội lực -28, sát thương 78%, cự ly 85%
 • Cấp 5: Nội lực -30, sát thương 80%, cự ly 85%
 • Cấp 6: Nội lực -32, sát thương 82%, cự ly 85%
 • Cấp 7: Nội lực -34, sát thương 84%, cự ly 85%
 • Cấp 8: Nội lực -36, sát thương 86%, cự ly 90%
 • Cấp 9: Nội lực -38, sát thương 88%, cự ly 90%
 • Cấp 10: Nội lực -40, sát thương 90%, cự ly 90%
 • Cấp 11: Nội lực -42, sát thương 92%, cự ly 95%
 • Cấp 12: Nội lực -44, sát thương 94%, cự ly 95%
 • Cấp 13: Nội lực -46, sát thương 96%, cự ly 95%
 • Cấp 14: Nội lực -48, sát thương 98%, cự ly 100%
 • Cấp 15: Nội lực -50, sát thương 100%, cự ly 100%
 • Cấp 16: Nội lực -52, sát thương 102%, cự ly 100%
 • Cấp 17: Nội lực -54, sát thương 104%, cự ly 105%
 • Cấp 18: Nội lực -56, sát thương 106%, cự ly 105%
 • Cấp 19: Nội lực -58, sát thương 108%, cự ly 105%
 • Cấp 20: Nội lực -60, sát thương 110%, cự ly 110%
 • Cấp 21: Nội lực -59, sát thương 112%, cự ly 110%
 • Cấp 22: Nội lực -58, sát thương 114%, cự ly 115%
 • Cấp 23: Nội lực -57, sát thương 116%, cự ly 115%
 • Cấp 24: Nội lực -56, sát thương 118%, cự ly 115%
 • Cấp 25: Nội lực -55, sát thương 120%, cự ly 120%
 • Cấp 26: Nội lực -54, sát thương 122%, cự ly 120%
 • Cấp 27: Nội lực -53, sát thương 124%, cự ly 120%
 • Cấp 28: Nội lực -52, sát thương 126%, cự ly 125%
 • Cấp 29: Nội lực -51, sát thương 128%, cự ly 125%
 • Cấp 30: Nội lực -50, sát thương 130%, cự ly 125%